REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.mbprint.pl

§ 1
Definicje

 1. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Zamawiający może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach;
 2. Zamawiający lub Klient – każdy podmiot zamawiający w Sklepie;
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez drukarnię pod adresem www.sklep.mbprint.pl;
 4. Usługodawca – firma MB print Marcin Borowski, ul. Lewandowskiego 5/29, 70-237 Szczecin, NIP: 8513144062;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Dostawa – dostarczenie Zamawiającemu przez Usługodawcę wydruków określonych w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy;
 7. Dostawca – firma kurierska współpracująca z Usługodawcą;
 8. Towar – produkty przedstawione przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem usługi drukarskiej;
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drukarskich zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Zamawiającym a Usługodawcą;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą;
 11. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 2
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres pocztowy: MB print Marcin Borowski, ul. Lewandowskiego 5/29, 70-237 Szczecin, Polska.
 2. Adres e-mail: info@mbprint.pl.

§ 3
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, a także prawa do wzorów, formularzy i logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Usługodawca wykorzystuje mechanizm plików „Cookies” (ciasteczka), które podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Zamawiającego. Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu. Mechanizm ten nie niszczy urządzeń końcowych Zamawiającego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu, konieczne jest posiadanie Konta.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystanie Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności, która narusza interes Usługodawcy.

§ 4
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta, Zamawiający zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Podczas dokonywania rejestracji Zamawiający ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Zamawiający może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje dostępu do usługi prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia.
 3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w Formularzu) potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś zamawiający uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych danych, za wyjątkiem loginu.

§ 5
Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Usługodawcy do złożenia oferty zawarcia Umowy.
 2. Zamawiający może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamawiający składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego specyfikację drukarską i wybranie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia w Koszyku, Zamawiający wybiera sposób Dostawy i formę płatności i składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo, Zamawiający jest informowany o łącznej cenie wybranych Towarów i Dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie musi ponieść w związku z zawarciem Umowy.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Zamawiającego oferty Umowy na Towary będące przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia nowego Zamówienia.
 5. Usługodawca przesyła na podany adres e-mail Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Ta informacja jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Zamawiającego zostaje zawarta Umowa z Zamawiającym.
 6. Faktura VAT do zamówienia zostanie wystawiona tylko w przypadku podania numeru NIP w danych Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.

§ 6
Płatności

 1. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy lub innych dodatkowych kosztów.
 2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. Przelew bankowy – na rachunek bankowy Usługodawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  2. Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności – www.tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z systemu www.tpay.com o zaksięgowaniu płatności).
 3. Zamawiający jest informowany na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Usługodawca wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną dodatkowe przypomnienie o dokonaniu płatności. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni na dokonanie płatności, Zamówienie jest anulowane automatycznie.

§ 7
Ogólne Warunki Umów

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umów dostępne pod tym adresem https://mbprint.pl/files/MBprint_OWU.pdf

§ 8
Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatne usług prowadzenia Konta.
 2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do wyżej wymienionych usług.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w Sklepie, umożliwiającemu mu modyfikację danych osobistych, jak również śledzenie realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości. Klient, który dokonał rejestracji, może żądać usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych w przypadku działania Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§ 9
Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów)

 1. Zarówno Zamawiający, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Usługodawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2021 r.